Indukčný spaľovací systém

Elektronika EkoToi1200

Indukčný spaľovací systém je určený na ohrev a spaľovanie materiálov. Teplota dosahovaná v spaľovacej komore je obmedzená chemických zložením magnetického materiálu. Systém bol vyvinutý pre spaľovaciu toalety - dosahovaná teplota je 450 °C. Uplatnenie má napríklad aj v laboratóriách, prípadne je ho možné použiť na tavenie kovov s nízkou teplotu tavenia. Systém pozostáva z riadiacej a výkonovej elektroniky a zo spaľovacej komory.Ovládanie je jednoduché, realizované len jedným tlačítkom.K systému je možné dodať monitorovací softvér, ktorý okrem ovládania systému prostredníctvom PC umožňuje aj diagnostiku systému. Celé zariadenie je napájané napätím 230V AC a maximálny príkon zariadenia je do 2000W. V prípade záujmu je možné po dohode upraviť spaľovací systém podľa Vašich požiadaviek.

Systém je použitý v zariadení EkoToi 1200.

Dispatching - Inteligentný monitoring hmotnosti plynov v zásobníkoch

Dispatching

Systém pozostáva z vyhodnocovacej jednotky, displeja a komunikačného modulu. Do vyhodnocovacej jednotky sa pripájajú snímače s výstupom 4 – 20 mA. Je možné pripojiť aj senzory s výstupom 0 – 20 mA, prípadne 0 – 10V na základe požiadaviek zákazníka. Maximálny počet pripojiteľných snímačov sú 4 snímače. Vyhodnocovacia jednotka obsahuje displej s lokálnym zobrazením nameraných hodnôt a so zobrazením hraničných hodnôt. Ako komunikačný modul je možné použiť GSM modul, založený na obvode firmy Quectel M10. Tento modul umožňuje rýchle pripojenie do siete GSM, čo je ideálne pre diaľkovú správu a monitoring zariadení. Druhou možnosťou je použitie ethernetového komunikačného modulu. Toto riešenie je vhodné pri pripojení do podnikovej siete a následné monitorovanie z centrálneho dispečingu. Pre analýzu nameranych hodnôt a nastavovanie modulov je vyvinuté webová aplikacia.Aplikácia umožňuje komunikáciu so zariadeniami vybavením ethernetovým aj GSM modulom. Telemetrický systém bol použitý na meranie množstva CO2 v nádrži. Systém na meranie množstva CO2 je vyvinutý tak, aby dával údaj o množstve CO2 v nádrži v kilogramoch. Meranie množstva CO2 v kilogramoch vyplynulo z toho, že CO2 sa dodáva v tekutom stave a v tomto stave sa aj skladuje. Systém je schopný merať množstvo plynu v nádrži v kvapalnej fáze. Zariadenie je navrhnuté s ohľadom na vonkajšie prostredie. Teplotný pracovný rozsah je od – 30°C do +50°C. Napájanie je 24V DC.

232Seen

232Seen

232Seen modul slúži na monitorovanie a záznam sériovéj komunikácie.Data zachytené na zbernici sa posielajú cez modul 232Seen do PC kde sa v aplikácii 232Seen zobrazujú. 232Seen podporuje:

  • zachytávanie komunikacie v reálnom čase
  • spúštanie triggrov podľa prijatých dat
  • prioritizácia triggrov
  • import pluginov na zobrazenie dát
  • export dát do Excel-u

WebChat
Powered by Eldevit